WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn


Jak przebiega sprawa o rozwód?
Prawo i podatki

Rozwody to dość powszechny rodzaj spraw rozpatrywanych przez sądy. Liczba takich procesów rośnie w całej Polsce, ale w nieco wyższym tempie w dużych miastach takich jak np. Olsztyn. W trakcie rozwodu sąd musi zważyć wszystkie argumenty przedstawione przez strony sporu. Najczęściej dotyczą one spraw majątkowych, a w przypadku posiadania przez rozwodzących się małżonków niepełnoletnich dzieci, także kwestii sprawowania praw rodzicielskich i zagadnienia jakim są alimenty. Olsztyn i w tym wypadku wypada pod tym względem podobnie do innych polskich miast. Bez względu na powód sporów rozwodowych lub miejsce w którym znajduje się sąd zajmujący się sprawą rozwód Olsztyn przebiega bardziej bądź mniej według ściśle opisanego przez prawo rodzinne schematu. Jak wygląda on w rzeczywistości?

Na początku, jeden z małżonków wnosi do właściwego sądu okręgowego - czyli tego, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania, pozew o rozwód. W pozwie takim muszą znaleźć się oprócz wszystkich danych formalnych informacje o tym, czy rozwód ma nastąpić za porozumieniem stron, lub argumenty powoda lub powódki, jeśli chce on /ona rozwodu z orzeczeniem o winie. W pozwie takim musi się też znaleźć informacja o ewentualnym niepełnoletnim dziecku posiadanym przez małżeństwo. W późniejszej kolejności pozwany małżonek wnosi do sądu swoją odpowiedź na pozew. Musi wskazać w niej, czy zgadza się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie, czy nie. Potwierdza również informacje dotyczące posiadania niepełnoletnich dzieci. W dalszej kolejności sąd wyznacza termin rozprawy rozwodowej, na którą wezwanych zostaje obydwoje małżonków, którzy będą przesłuchiwani w charakterze stron. W toku owego przesłuchania sąd (a także pełnomocnicy stron, jeżeli tacy biorą udział w procesie) zadaje pytania celem ustalenia, czy faktycznie pomiędzy stronami nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Po wyjaśnieniu wszystkich istotnych okoliczności sąd zamyka rozprawę i wysłuchuje zdań stron. Małżonkowie prezentują swoje opinie a następnie proszeni są o opuszczenie sali rozpraw i czekają na ogłoszenie wyroku.

W chwili, gdy sąd podejmie decyzję, małżonkowie są ponownie zapraszani na salę rozpraw, gdzie zaprezentowany zostaje im wyrok. W sytuacji, w której sąd uzna, że informacje, które uzyskał podczas wspomnianego przesłuchania stron, są wyczerpujące i pozwalają na ustalenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, zasądza rozwód. Jeśli żadna ze stron nie domaga się uzasadnienia wyroku, oraz nie wnosi apelacji, wyrok staje się prawomocny.

W ostatnich latach zwiększa się w Europie i w Polsce liczba związków małżeńskich kończących się rozwodami. Tak, jak zagranicą, tak i w naszym kraju najczęstszymi powodami rozwodów są kwestie dotyczące finansów oraz problemy małżonków w sypialni. Dzieje się tak, zwłaszcza w przyp...
Czy spotkałeś się maszyną, która nie wykorzystuje żadnego paliwa lub innego sposobu dostarczania energii ? Oczywiście, że nie. Każda maszyna musi posiadać rozwiązanie zasilające je w źródło energii. Rozwiązaniem takim może być silnik elektryczny. Należy wskazać, że urządz...
Przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przestrzegania dużej ilości zasad obowiązu...BWT