WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

ZUS uważa za obejście prawa stanowisko pracodawcy, który zatrudnił pracownicę w ciąży.

Prawo i podatki


W niniejszej sprawie organ rentowy stwierdził, że osoba, jako pracownik u płatnika składek nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia wskazanego w administracyjnej decyzji

W uzasadnieniu decyzji ZUS stał na stanowisku, iż osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych od wskazanego w decyzji momentu, wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku chorobowego. Organ rentowy analizując czy między pracodawcą a pracownikiem doszło do faktycznego nawiązania stosunku pracy uzyskał wyjaśnienia płatnika mówiącego o tym, iż zatrudnienie tegoż pracownika na nowo utworzonym miejscu pracy było efektem konieczności rozpoczęcia prowadzenia pełnej księgowości ponieważ firma przekroczyła określone przychody. Zatrudniona posiadała odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe. Pracę świadczyła w siedzibie pracodawcy , z wykorzystaniem systemu komputerowego, który nie wymagał podpisu i z dala od innych pracowników. Po przejściu na zwolnienie lekarskie zakres jej pracy został z powrotem przejęte przez pracodawcę. Organ rentowy zaznaczył, iż zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy zostało wystawione dopiero w dniu 25 września 2014r., tj. w momencie, pracownica była już osobą niezdolną do pracy.
ZUS stanął na stanowisku, iż zawarta między stronami umowa o pracę miała za cel tylko i wyłącznie włączenie pracownicy do ubezpieczeń społecznych, a nie rzeczywisty zamiar jej realizacji. Zatrudnienie pracownicy, która w krótkim okresie okazała się niezdolną do pracy, było spowodowane chęcią jej zabezpieczenia materialnego, bez chęci realizacji umowy, co czyni tą umowę nieważną w świetle art. 83 § 1 k.c. gdyż zawarta została dla pozoru i nie powinna wywoływać skutków wskazanych w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pracownica i pracodawca wnieśli odwołanie od powyższej decyzji organu rentowego domagając się jej zmiany poprzez ustalenie, iż pracownik, jako pracownik u pracodawcy podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Strony żądali również o ewentualne uchylenie zaskarżonej decyzji.

Strony podniosły, że zawarty stosunek pracy był faktycznie świadczony zgodnie z kp; ubezpieczona codziennie stawiała się do pracy i wykonywała zlecone jej zdania. Podpisywała także listy obecności oraz karty szkolenia. Nie zgodzili się również, że zawarcie stosunku pracy było podyktowane wyłącznie objęciem pracownicy ubezpieczeniem społecznym.
Sąd Okręgowy oddalił odwołanie pracodawcy i pracownika. pracodawca do prowadzenia działalności gospodarczej zatrudniał przeważnie dwie osoby do obsługi stacji paliw na podstawie umów zlecenia; nie zatrudniał pracowników na podstawie umów o pracę.

Sąd Okręgowy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie bezspornym było, iż płatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i legitymuje się statusem pracodawcy w świetle przepisów kodeksu pracy (art. 3 k.p.). Niekwestionowanym było, że pomiędzy stronami doszło do formalnego zawarcia stosunku pracy. Sąd Okręgowy ocenił, że stosunek pracy nawiązany został dla pozoru, co znalazło potwierdzenie w zebranym w sprawie materiale dowodowym np. analizie zeznań ubezpieczonych i świadków.
W ocenie Sądu Okręgowego, że wbrew oświadczeniom pracownicy zawierając stosunek pracy doskonale miała świadomość, iż jest w ciąży, co dokumentuje pozyskana dokumentacja z Poradni Ginekologicznej. Sąd Okręgowy uznał tą dokumentację za w pełni wiarygodną.
Sąd I instancji podkreślił również, iż celowość zatrudnienia ubezpieczonej dyskredytuje przede wszystkim fakt, iż nie posiadała ona kwalifikacji ani doświadczenia do objęcia powierzonego jej stanowiska.
Masz problem z ZUS - prawnicy pomogą online z serwisu prawny24.pl pomogą - prawnik online.

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Dzięki internetowi porada prawna online może być o wiele szybsza niż zwykła porada prawna w kancelarii.
Prawo i podatki

Obecnie wszyscy jesteśmy zapracowani i nie mamy czasu na wiele rzeczy. Kiedy zdamy sobie sprawę w jak wielu sprawach i sytuacjach możemy poszukiwa...
Porady prawne dla każdej osoby!
Prawo i podatki

W XXI wieku usługi prawne wstąpiły na wyższy poziom. W odróżnieniu do lat osiemdziesiątych trudno byłoby odnaleźć radcę prawnego, który ni...


BWT