WIADOMOŚCI INTERNETOWEWIADOMOŚCI INTERNETOWE
wiadomości / imprezy Olsztyn

Sąd nie zawsze zasądzi środków na utrzymanie rodziny gdy mąż łoży na utrzymanie rodziny.

Prawo i podatki


Żona żądała zasądzenia od męża tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny kwoty po 2.000 miesięcznie . Radca prawny z Olsztyna reprezentował powódkę. Pozwany był także reprezentowany przez radcę prawnego z Olsztyna. W uzasadnieniu podała m.in., że małżonkowie pozostają w związku małżeńskim. Koszty utrzymania domu ponosi pozwany, ale ze względu na nadużywanie przez niego alkoholu czasami nie dostarcza on pieniędzy na utrzymanie rodziny.

Mąż żądał oddalenie powództwa zaprzeczając twierdzeniom powódki. Dodał, że źródłem jego dochodów jest działalność gospodarcza.

Orzeczeniem z dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd orzekający w sprawie oddalił powództwo.

Sąd I instancji wskazał następujące ustalenia faktyczne. Bezspornym w sprawie był fakt ponoszenia przez powódkę i pozwanego kosztów utrzymania pochodzących z małżeństwa. Pozwany od kwietnia 2016 roku ponosił koszty związane z utrzymaniem wspólnego domu i zasilał rachunek bankowy powódki. Powódka z kolei, choć bezrobotna, przekazywała nieliczne kwoty z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Dodatkowo, miała ona ciągły dostęp do konta męża. Dodatkowo żona wniosła równolegle pozew o rozwód.

Odwołanie od orzeczenia wniosła żona zarzucając orzeczeniu naruszenie artykuł 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez jego niezastosowanie i błędne przyjęcie, że mąż czyni zadość spoczywającemu na nim obowiązkowi, gdy tymczasem – w jej ocenie – trwoni on zarobione pieniądze. Dodatkowo wskazała naruszenie przepisów postępowania. W postępowaniu apelacyjnym apelującą reprezentował prawnik z Olsztyna.

Sąd rozpoznający apelację wyrokiem z dnia 8 września 2018 r. oddalił apelację powódki. W ocenie Sądu II instancji roszczenie żony nie jest zasadne, ponieważ jak wynika z zebranych w sprawie dowodów pozwany łożył na utrzymanie rodziny, a przestał to czynić dopiero po pewnym czasie, którego Sąd Okręgowy już nie rozpatrywał.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat związany z rozwodem sprawdź link prawnik od rozwodów Olsztyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Klauzule abuzywne w umowach kredytów zawieranych we frankach szwajcarskich.
Prawo i podatki

W październiku Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocny wyrok w sprawie kredytu przeliczanego we Frankach Szwajcarskich udzielonego przez Getin...
W czym może wyręczyć cię bardzo dobry detektyw z Warszawy
Prawo i podatki

Współżycie dwóch małżonków powinno wyróżniać się miłością, wiernością i poszanowaniem. Pomiędzy małżonkami powinna trwać wspól...